Sertifikavimas

Mūsų ekspertų komanda padės Jums įsidiegti tarptautinius vadybos ir valdymo standartus savoje organizacijoje.

Kokybės vadybos standartas ISO 9001:

​Visame pasaulyje pripažįstamas standartas ISO 9001 yra bendrinis. ISO 9001 reikalavimai – bendrosios valdymo funkcijos dalis, nustatanti kokybės politiką, tikslus ir pareigas bei tam naudojanti priemones – kokybės planavimą, kokybės valdymą, kokybės užtikrinimą, kokybės gerinimą.

ISO 9001 standarto reikalavimų įdiegimas ir sertifikato gavimas užtikrina, jog organizacijoje efektyviai veikia įdiegta kokybės vadybos sistema. ISO 9001 koncentruojasi į verslo procesų veiksmingumą ir funkcionalumą, suteikia organizacijoms daugiau lankstumo akcentuoja orientaciją į klientą ir visuotinės kokybės vadybos principus.

KODĖL ĮMONĖS DIEGIA ISO 9001 KOKYBĖS SISTEMAS?

Dauguma įmonių ISO 9001 kokybės vadybos sistemas diegia dėl dviejų priežasčių:

  • Dėl rinkodaros: dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, darbas su užsienio užsakovais, eksportas, prestižas, kliento pasitikėjimas.
  • Vidaus priežastys: vidaus tvarka įmonėje, veiksmų atsekamumas, faktų rinkimas ir sprendimų priėmimas remiantis analize, aiškus darbų, pareigų pasidalijimas, galimybė reorganizuoti procesus, išlaidų mažinimas.

Šio standarto reikalavimai gali būti taikomi bet kurio tipo organizacijose nepriklausomai, koks yra jų didumas, tipas ar veikla. Standarto reikalavimai diegiami atsižvelgiant į konkrečios organizacijos veiklos pobūdį bei veiklos procesus.

Aplinkosaugos vadybos standartas ISO 14001:

Faktas, kad į aplinkos apsaugą žvelgiama atsakingai. Šiandien, tai tampa vienu iš pirkimo kriterijų. Rūpinimasis aplinka gerina įmonės įvaizdį. Tinkama aplinkos apsaugos vadyba daro teigiamą įtaką įmonės ekonominiams rodikliams bei didina jos konkurencingumą. Tai būdas kaip prisidėti prie darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo ir sistemiškai valdyti įmonių daromą poveikį aplinkai. Reikalavimus aplinkos apsaugos vadybos sistemoms apibrėžia: ISO 14001 standartas.

ISO 14001 tikslas – galimybė sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, pagerinti įmonės įvaizdį ir vadybos efektyvumą, ugdyti darbuotojų sąmoningumą.

Pagrindiniai aplinkosaugos vadybos sistemos pagal tarptautinį standartą ISO 14001 privalumai yra šie:

- su aplinkos apsauga susijusių rizikų valdymas;

- išteklių taupymas;

- didesnis valstybinių institucijų, partnerių ir klientų pasitikėjimas;

- geresnis įmonės įvaizdis.

Informacijos saugumo valdymo standartas ISO 27001:

Informacija yra vienas iš pagrindinių gamybos resursų. Bet kuria forma pateikta informacija – elektroninė, žodinė, spausdintinė – yra įmonės veiklos pagrindas, leidžiantis jai augti. Informacijos klasifikavimas, tvarkymas ir teisingas saugojimas padaro įmonės veiklą efektyvesnę ir sumažina galimą riziką.

ISO 27001 standartas atspindi geriausią praktiką informacijos saugumo vadyboje. Jis parengtas siekiant identifikuoti ir pašalinti galimas grėsmes informacijos saugumui. Šio standarto atitiktis patvirtina, kad įmonės informacijos saugumo sistema ir pačia įmone kaip partneriu galima pasitikėti.

Esminė šios sistemos funkcija yra apsaugoti Jūsų organizacijos informaciją, kad ji nepatektų į „blogas rankas“ ar nebūtų negrąžintinai prarasta.

ISO 27001 padės Jums apsaugoti savo informaciją, pasitelkiant šias priemones:

- Konfidencialumas garantuoja, kad informacija prieinama tik tiems, kuriems leidžiama ja naudotis.

- Vientisumas saugo informacijos bei jos apdorojimo metodų tikslumą ir užbaigtumą.

- Prieinamumas garantuoja, kad įgaliotiems asmenims suteikiama prieiga prie informacijos ir susijusių šaltinių.